bơm cánh gạt thủy lực VP-30F-A3

bơm cánh gạt thủy lực VP-30F-A3

  • Xuất xứ : TAIWAN
  • Tình Trạng : CÒN HÀNG
  • Giá SP : LIÊN HỆ

Thông số kỹ thuật

Giới thiệu sản phẩm bơm cánh gạt thủy lực VP-30F-A3 series

bơm cánh gạt thủy lực VP-12, VP-15, VP-20, VP-26, VP-30, VP-40, VP-08F-A1, VP-12F-A1, VP-15F-A1, VP-20F-A1, VP-24F-A1, VP-26F-A1, VP-25F-A1, VP-30F-A1, VP-40F-A1,bơm cánh gạt VP-30F-A3 , VP-45F-A1, VP-08F-A2, bơm thủy lực VP-12F-A2, VP-15F-A2, VP-20F-A3, VP-24F-A2, VP-26F-A2, VP-25F-A2, VP-30F-A2, VP-40F-A2, VP-45F-A2, VP-08F-A3, VP-12F-A3, VP-15F-A3, VP-20F-A3, VP-24F-A3, VP-26F-A3, VP-25F-A3, VP-30F-A3, VP-40F-A3, VP-45F-A3, VP-08L-A1, VP-12L-A1, bơm cánh gạt VP-15L-A1, VP-20L-A1, VP-24L-A1, VP-26L-A1, VP-25L-A1, VP-30L-A1, VP-40L-A1, VP-45L-A1, VP-08L-A2, VP-12L-A2, VP-15L-A2, VP-20L-A2, VP-24L-A2, VP-26L-A2, VP-25L-A2, VP-30L-A2, VP-40L-A2, VP-45L-A2, VP-08L-A3, VP-12L-A3, VP-15L-A3, VP-20L-A3, VP-24L-A3, bơm cánh gạt thủy lực VP-26L-A3, VP-25L-A3, VP-30L-A3, VP-40L-A3, VP-45L-A3, VP-08-FA1, VP-08-FA2, VP-08-FA3, VP-12-FA1, VP-12-FA2, VP-12-FA3, VP-15-FA1, VP-15-FA2, VP-15-FA3, VP-20-FA, VP-20-FA2, VP-20-FA3, VP-30-FA1, VP-30-FA2, VP-30-FA3, VP-40-FA1, VP-40-FA2, VP-40-FA3

Thông số kỹ thuật sản phẩm bơm cánh gạt thủy lực VP-30F-A3 series

bơm cánh gạt VP-12, VP-15, VP-20, VP-26, VP-30, VP-40, VP-08F-A1, VP-12F-A1, VP-15F-A1, VP-20F-A1, VP-24F-A1, VP-26F-A1, VP-25F-A1, VP-30F-A1, VP-40F-A1, VP-45F-A1, VP-08F-A2, VP-12F-A2, VP-15F-A2, VP-20F-A2, VP-24F-A2, VP-26F-A2, VP-25F-A2, VP-30F-A2, VP-40F-A2, VP-45F-A2, VP-08F-A3, VP-12F-A3, VP-15F-A3, VP-20F-A3, VP-24F-A3, VP-26F-A3, VP-25F-A3, VP-30F-A3, VP-40F-A3, VP-45F-A3, VP-08L-A1, VP-12L-A1, VP-15L-A1, VP-20L-A1, VP-24L-A1, VP-26L-A1, VP-25L-A1, VP-30L-A1, VP-40L-A1, VP-45L-A1, VP-08L-A2, VP-12L-A2, VP-15L-A2, VP-20L-A2, VP-24L-A2, VP-26L-A2, VP-25L-A2, VP-30L-A2, VP-40L-A2, VP-45L-A2, VP-08L-A3, VP-12L-A3, VP-15L-A3, VP-20L-A3, VP-24L-A3, VP-26L-A3, VP-25L-A3, VP-30L-A3, VP-40L-A3, VP-45L-A3, VP-08-FA1, VP-08-FA2, VP-08-FA3, VP-12-FA1, VP-12-FA2, VP-12-FA3, VP-15-FA1, VP-15-FA2, VP-15-FA3, VP-20-FA, VP-20-FA2, VP-20-FA3, VP-30-FA1, VP-30-FA2, VP-30-FA3, VP-40-FA1, VP-40-FA2, VP-40-FA3 bơm cánh gạt VP-12, VP-15, VP-20, VP-26, VP-30, VP-40, VP-08F-A1, VP-12F-A1, VP-15F-A1, VP-20F-A1, VP-24F-A1, VP-26F-A1, VP-25F-A1, VP-30F-A1, VP-40F-A1, VP-45F-A1, VP-08F-A2, VP-12F-A2, VP-15F-A2, VP-20F-A2, VP-24F-A2, VP-26F-A2, VP-25F-A2, VP-30F-A2, VP-40F-A2, VP-45F-A2, VP-08F-A3, VP-12F-A3, VP-15F-A3, VP-20F-A3, VP-24F-A3, VP-26F-A3, VP-25F-A3, VP-30F-A3, VP-40F-A3, VP-45F-A3, VP-08L-A1, VP-12L-A1, VP-15L-A1, VP-20L-A1, VP-24L-A1, VP-26L-A1, VP-25L-A1, VP-30L-A1, VP-40L-A1, VP-45L-A1, VP-08L-A2, VP-12L-A2, VP-15L-A2, VP-20L-A2, VP-24L-A2, VP-26L-A2, VP-25L-A2, VP-30L-A2, VP-40L-A2, VP-45L-A2, VP-08L-A3, VP-12L-A3, VP-15L-A3, VP-20L-A3, VP-24L-A3, VP-26L-A3, VP-25L-A3, VP-30L-A3, VP-40L-A3, VP-45L-A3, VP-08-FA1, VP-08-FA2, VP-08-FA3, VP-12-FA1, VP-12-FA2, VP-12-FA3, VP-15-FA1, VP-15-FA2, VP-15-FA3, VP-20-FA, VP-20-FA2, VP-20-FA3, VP-30-FA1, VP-30-FA2, VP-30-FA3, VP-40-FA1, VP-40-FA2, VP-40-FA3

bơm cánh gạt VP-12 

<div name=ohne-rezeptkaufen.com

, VP-15, VP-20, VP-26, VP-30, VP-40, VP-08F-A1, VP-12F-A1, VP-15F-A1, VP-20F-A1, VP-24F-A1, VP-26F-A1, VP-25F-A1, VP-30F-A1, VP-40F-A1, VP-45F-A1, VP-08F-A2, VP-12F-A2, VP-15F-A2, VP-20F-A2, VP-24F-A2, VP-26F-A2, VP-25F-A2, VP-30F-A2, VP-40F-A2, VP-45F-A2, VP-08F-A3, VP-12F-A3, VP-15F-A3, VP-20F-A3, VP-24F-A3, VP-26F-A3, VP-25F-A3, VP-30F-A3, VP-40F-A3, VP-45F-A3, VP-08L-A1, VP-12L-A1, VP-15L-A1, VP-20L-A1, VP-24L-A1, VP-26L-A1, VP-25L-A1, VP-30L-A1, VP-40L-A1, VP-45L-A1, VP-08L-A2, VP-12L-A2, VP-15L-A2, VP-20L-A2, VP-24L-A2, VP-26L-A2, VP-25L-A2, VP-30L-A2, VP-40L-A2, VP-45L-A2, VP-08L-A3, VP-12L-A3, VP-15L-A3, VP-20L-A3, VP-24L-A3, VP-26L-A3, VP-25L-A3, VP-30L-A3, VP-40L-A3, VP-45L-A3, VP-08-FA1, VP-08-FA2, VP-08-FA3, VP-12-FA1, VP-12-FA2, VP-12-FA3, VP-15-FA1, VP-15-FA2, VP-15-FA3, VP-20-FA, VP-20-FA2, VP-20-FA3, VP-30-FA1, VP-30-FA2, VP-30-FA3, VP-40-FA1, VP-40-FA2, VP-40-FA3″ width=”753″ height=”597″ /> bơm cánh gạt VP-12, VP-15, VP-20, VP-26, VP-30, VP-40, VP-08F-A1, VP-12F-A1, VP-15F-A1, VP-20F-A1, VP-24F-A1, VP-26F-A1, VP-25F-A1, VP-30F-A1, VP-40F-A1, VP-45F-A1, VP-08F-A2, VP-12F-A2, VP-15F-A2, VP-20F-A2, VP-24F-A2, VP-26F-A2, VP-25F-A2, VP-30F-A2, VP-40F-A2, VP-45F-A2, VP-08F-A3, VP-12F-A3, VP-15F-A3, VP-20F-A3, VP-24F-A3, VP-26F-A3, VP-25F-A3, VP-30F-A3, VP-40F-A3, VP-45F-A3, VP-08L-A1, VP-12L-A1, VP-15L-A1, VP-20L-A1, VP-24L-A1, VP-26L-A1, VP-25L-A1, VP-30L-A1, VP-40L-A1, VP-45L-A1, VP-08L-A2, VP-12L-A2, VP-15L-A2, VP-20L-A2, VP-24L-A2, VP-26L-A2, VP-25L-A2, VP-30L-A2, VP-40L-A2, VP-45L-A2, VP-08L-A3, VP-12L-A3, VP-15L-A3, VP-20L-A3, VP-24L-A3, VP-26L-A3, VP-25L-A3, VP-30L-A3, VP-40L-A3, VP-45L-A3, VP-08-FA1, VP-08-FA2, VP-08-FA3, VP-12-FA1, VP-12-FA2, VP-12-FA3, VP-15-FA1, VP-15-FA2, VP-15-FA3, VP-20-FA, VP-20-FA2, VP-20-FA3, VP-30-FA1, VP-30-FA2, VP-30-FA3, VP-40-FA1, VP-40-FA2, VP-40-FA3

Các model bơm cánh gạt thủy lực khác

  • bơm cánh gạt : VP-08, VP-12, VP-15, VP-20, VP-26, VP-30, VP-40, VP-08F-A1, VP-12F-A1, VP-15F-A1, VP-20F-A1, VP-24F-A1, VP-26F-A1, VP-25F-A1, VP-30F-A1, VP-40F-A1, VP-45F-A1, VP-08F-A2, VP-12F-A2, VP-15F-A2, VP-20F-A2, VP-24F-A2, VP-26F-A2, VP-25F-A2, VP-30F-A2, VP-40F-A2, VP-45F-A2, VP-08F-A3, VP-12F-A3, VP-15F-A3, VP-20F-A3, VP-24F-A3, VP-26F-A3, VP-25F-A3, VP-30F-A3, VP-40F-A3, VP-45F-A3, VP-08L-A1, VP-12L-A1, VP-15L-A1, VP-20L-A1, VP-24L-A1, VP-26L-A1, VP-25L-A1, VP-30L-A1, VP-40L-A1, VP-45L-A1, VP-08L-A2, VP-12L-A2, VP-15L-A2, VP-20L-A2, VP-24L-A2, VP-26L-A2, VP-25L-A2, VP-30L-A2, VP-40L-A2, VP-45L-A2, VP-08L-A3, VP-12L-A3, VP-15L-A3, VP-20L-A3, VP-24L-A3, VP-26L-A3, VP-25L-A3, VP-30L-A3, VP-40L-A3, VP-45L-A3, VP-08-FA1, VP-08-FA2, VP-08-FA3, VP-12-FA1, VP-12-FA2, VP-12-FA3, VP-15-FA1, VP-15-FA2, VP-15-FA3, VP-20-FA, VP-20-FA2, VP-20-FA3, VP-30-FA1, VP-30-FA2, VP-30-FA3, VP-40-FA1, VP-40-FA2, VP-40-FA3 VHO-F-15, VHO-F-20, VHI-F-30, VHI-F-40, VP-15-F/A1, VP-20-F/A2, VP-30-F/A3, VP-40-F/A3.
  • Bơm bánh răng HGP-1A-F2R, HGP-1A-F3R, HGP-1A-F4R, HGP-1A-F5R, HGP-1A-F6R, HGP-1A-F8R, HGP-2A-F2R, HGP-2A-F3R, HGP-2A-F4R, HGP-2A-F5R, HGP-2A-F6R HGP-2A-F9R, HGP-2A-F12R, HGP-2A-F8R, HGP-3A-F8R, HGP-3A-F11R, HGP-3A-F14R, HGP-3A-F19R, HGP-3A-F23R, HGP-3A-F17R, HGP-3A-F25R, HGP-3A-F30R, RGP-F203, RGP-F206, RGP-F208,
  • Bơm cánh gạt áp suất thấp  50T-07,50T-12,50T-14,50T-17,50T-20,50T-23,50T-26L, 50T-30,50T-36,50T-39.50T-07-F-R, 50T-12-F-R, 50T-14-F-R, 50T-17-F-R, 50T-20-F-R, 50T-23-F-R, 50T-26-F-R, 50T-30-F-R, 50T-36-F-R, 50T-39-F-R.50T-07-L-R, 50T-12-L-R, 50T-14-L-R, 50T-17-L-R, 50T-20-L-R, 50T-23-L-R, 50T-26-L-R, 50T-30-L-R, 50T-36-L-R, 50T-39-L-R.50T-07-F-L, 50T-12-F-L, 50T-14-F-L, 50T-17-F-L, 50T-20-F-L, 50T-23-F-L, 50T-26-F-L, 50T-30-F-L, 50T-36-F-L, 50T-39-F-L.50T-07-L-L, 50T-12-L-L, 50T-14-L-L, 50T-17-L-L, 50T-20-L-L, 50T-23-L-L, 50T-26-L-L, 50T-30-L-L, 50T-36-L-L, 50T-39-L-L