Van khóa khí SMC VHK2 Series

Van khóa khí SMC VHK2 Series

  • Bảo hành : 06 tháng
  • Xuất xứ : SMC
  • Tình Trạng : Mới 100%
  • Giá SP : Liên hệ

Thông số kỹ thuật

Thông số kĩ thuật van khóa khí SMC VHK2 Series

Van khóa khí SMC VHK2-04F-04F

Kup Lasix bez recepty

, VHK2-06F-04F, VHK2-06F-06F, VHK2-08F-06F, Van khóa khí SMC VHK2-08F-08F,VHK2-10F-08F, Van khóa khí SMC VHK2-10F-10F, VHK2-12F-10F, Van khóa khí SMC VHK2-12F-12F, VHK2-04F-M5, VHK2-04F-01S, VHK2-06F-M5, Van khóa khí SMC VHK2-06F-01S, VHK2-06F-02S, VHK2-06F-03S, Van khóa khí SMC VHK2-08F-01S, VHK2-08F-02S, VHK2-08F-03S, VHK2-10F-02S, VHK2-10F-03S, VHK2-10F-04S, VHK2-12F-02S, VHK2-12F-03S, VHK2-12F-04S, VHK2-M5-M5, VHK2-01S-M5, VHK2-01S-01S, VHK2-02S-01S, Van khóa khí SMC VHK2-02S-02S, VHK2-03S-02S, Van khóa khí SMC VHK2-03S-03S, VHK2-04S-03S, VHK2-04S-04S

Proof pressure 1.5 MPa
Max. operating pressure 1.0 MPa
Operating vacuum pressure –100 kPa
Ambient temperature and operating fluid temperature : 0- 60oC
Applicable tubing material : Nylon, Soft nylon, Polyurethane

Hướng dẫn order van khóa khí SMC VHK2 Series

VHK2-04F-04F, VHK2-06F-04F, VHK2-06F-06F, VHK2-08F-06F, VHK2-08F-08F,VHK2-10F-08F, VHK2-10F-10F, VHK2-12F-10F, VHK2-12F-12F, VHK2-04F-M5, VHK2-04F-01S, VHK2-06F-M5, VHK2-06F-01S, VHK2-06F-02S, VHK2-06F-03S, VHK2-08F-01S, VHK2-08F-02S, VHK2-08F-03S, VHK2-10F-02S, VHK2-10F-03S, VHK2-10F-04S, VHK2-12F-02S, VHK2-12F-03S, VHK2-12F-04S, VHK2-M5-M5, VHK2-01S-M5, VHK2-01S-01S, VHK2-02S-01S, VHK2-02S-02S, VHK2-03S-02S, VHK2-03S-03S, VHK2-04S-03S, VHK2-04S-04S